دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

A1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B1

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Aspekte neu

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Aspekte neu

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کلاس کودک

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Aspekte neu

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Aspekte neu

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه

مدت: 900 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

A1

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

A2

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Aspekte neu

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Aspekte neu

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

کارگاه

مدت: 900 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی انگلیسی

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی کودک آنلاین

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 90 دقیقه

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

B1+ Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام

B2 Sicher

مدت: 5,400 دقیقه

تعداد جلسات: 30

جزئیات دوره و ثبت نام
سخن آوران صدر جاوید