قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

رعایت کلیه موازین شرعی و آموزشی ضروری است.

زبان آموزان در کلیه ی کلاس های گروهی در صورت غیبت بیش از سه جلسه اجازه ی شرکت در کلاس را نخواهند داشت .
زبان آموزان می بایست طبق برنامه ی زمان بندی شده و ترجیحا پنج دقیقه قبل از شروع کلاس در آموزشگاه حضور یابند.

در دوره های خصوصی، امکان لغو تنها یک جلسه در هر دوره ی تعریف شده توسط زبان آموز امکان پذیر میباشد.

هر گونه تغییر در زمان و مکان برگزاری کلاس ها (حضوری/آنلاین) می بایست با هماهنگی موسسه صورت گیرد.

هزینه ی هر ترم می بایست قبل از شروع کلاس به طور کامل پرداخت گردد.

پنج روز قبل از شروع کلاس 50% مبلغ استرداد و پس از شروع کلاس شهریه پرداخت شده به هیچ عنوان مسترد نمیگردد.

به ازای معرفی هر یک نفر 5 درصد تخفیف برای یک دوره شما لحاظ می گردد.

به ازای هر نفر از افراد یک خانواده (دو نفر زبان آموز یا بیشتر) 5 درصد تخفیف برای دوره شما لحاظ می گردد.

حداقل نمره ی قبولی در پایان هر دوره 60

نمره ی قبولی به حالت مشروطی 60-50

تکرار همان ترم با نمره زیر 50

سخن آوران صدر جاوید